Gói sản phẩm Mô tả Số lượng chứng từ Phí khởi tạo + 1 năm sử dụng (triệu đồng) Dùng thử
Free S_100 - Gói giới hạn 100 chứng từ/ 1 năm
- Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn
- Áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp
100 Miễn phí Đăng ký
Small S_1000 - Gói giới hạn 1.000 chứng từ / 1 năm
- Miễn phí khởi tạo
- Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn.
- Không áp dụng cho công ty có tính giá thành sản phẩm
1.000 2 Đăng ký
Dịch vụ - Áp dụng cho công ty dịch vụ, không theo dõi hàng tồn kho, không tính giá thành
- Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn.
Không giới hạn 3 Đăng ký
Thương mại - Áp dụng cho công ty thương mại, theo dõi hàng tồn kho
- Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn.
Không giới hạn 4 Đăng ký
Xây dựng - Áp dụng cho công ty xây dựng, có tính giá thành công trình
- Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn.
Không giới hạn 5 Đăng ký
Sản xuất - Áp dụng cho công ty sản xuất, có tính giá thành sản phẩm
- Không áp dụng cho công ty sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, nhiều công đoạn, có đặc thù ngành.
- Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn.
Không giới hạn 6 Đăng ký

Ghi chú:

- Phần mềm đáp ứng theo TT133 hoặc TT200 của Bộ Tài chính

- Phí khởi tạo chỉ thanh toán 1 lần khi mua mới hoặc khi nâng cấp từ gói miễn phí lên gói không giới hạn

- Mỗi gói được tối đa 2 User sử dụng đồng thời

- Mỗi User sử dụng không được được đăng nhập đồng thời ở 2 thiết bị khác nhau

- Phí mua thêm User sử dụng đồng thời là 1.200.000 VNĐ/ 1 năm / 1 user

- Phí duy trì cho 2 user, từ năm thứ 2 trở đi là 1.200.000 VNĐ

- Miễn phí các User để xem báo cáo

Phân hệ Dịch vụ Thương mại Xây dựng Sản xuất
1. Quản trị hệ thống X X X X
2. Kế toán tổng hợp X X X X
3. Quản lý tiền X X X X
4. Bán hàng, phải thu X X X X
5. Mua hàng, phải trả X X X X
6. Kế toán hàng tồn kho X X X
7. Giá thành công trình, dự án X X
8. Giá thành sản phẩm X
9. Kế toán công cụ dụng cụ X X X X
10. Kế toán tài sản cố định X X X X
11. Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán X X X X
12. Báo cáo thuế X X X X
13. Báo cáo quản trị X X X X