Điều khoản

Trang chủ > Sivip.Web Tax > Điều khoản

Điều khoản

  1. Cam kết bản quyền chỉ thuộc sở hữu của cá nhân hoặc công ty dịch vụ thuế, không thuộc sở hữu của doanh nghiệp cuối
  2. Nếu khách hàng cuối cần sử dụng phần mềm thì phải mua bản quyền từ Sivip
  3. Được đổi công ty trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt