Hệ thống ERP

Trang chủ > Phần mềm > Hệ thống ERP

Hệ Thống doanh nghiệp của bạn đã thật sự đã vận hành hiệu quả?. Các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn đã thật sự liên kết số liệu với nhau thành một thể thống nhất?.

Vận hành hiệu quả và tiết kiệm thời gian xử lý số liệu là một bài toán khó đòi hỏi tổ chức Doanh nghiệp cần phải áp dụng CNTT vào thực tiễn vận hành doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần phần mềm Sivip phát triển hệ thống phần mềm Sivip.Web ERP theo đặc thù doanh nghiệp bao gồm các phân hệ:

  • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
  • Quản lý bán lẻ (POS)
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý kho hàng hóa, vật tư
  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ
  • Quản lý nhân sự – tiền lương
  • Quản lý tài chính – kế toán (Tiền, mua hàng, bán hàng, kho, chi phí, giá thành, thuế, tổng hợp, …)
  • Quản trị doanh nghiệp