Thông tin chung

Trang chủ > Sivip.Web Tax > Thông tin chung

Thông tin chung

  • Là phần mềm thiết kế cho đặc thù dịch vụ thuế, không cần cài đặt, làm việc mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị
  • Làm được nhiều công ty
  • Không giới hạn số lượng chứng từ
  • Không gới hạn số người sử dụng
  • Tích hợp hóa đơn điện tử
  • Làm được tất cả các loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây dựng, sản xuất
  • Có hổ trợ lên báo cáo hợp nhất đối với các công ty có chi nhánh