1.Hệ thống • Khai báo các tham số hệ thống.
 • Khai báo người dùng và phân quyền.
 • Các chức năng kiểm soát lỗi tự động.
 • Các tiện ích.

2.Kế toán tổng hợp • Xử lý các nghiệp vụ phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh.
 • Sổ sách theo hình thức nhật ký chung.
 • Sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ.
 • Lọc tìm số liệu đa chiều.
 • Hệ thống báo cáo tài chính.
 • Hệ thống phân tích các chỉ tiêu tài chính.
 • Hệ thống phân tích chi phí.
 • Báo cáo thuế GTGT.

3.Quản lý tiền • Quản lý chi tiết tiền mặt, tiền gửi, tiền vay.
 • Gồm các chứng từ:
        - Phiếu thu
        - Phiếu chi 
        - Báo có 
        - Báo nợ
 • Quản lý ngoại tệ, hạch toán tỷ giá tự động.
 • Hệ thống báo cáo:
        - Sổ quỹ
        - Sổ tiền gửi ngân hàng
        - Sổ nhật ký chi tiền
        - Sổ nhật ký thu tiền
        - Báo cáo tính lãi tiền vay

4.Kế toán bán hàng, phải thu • Quản lý bán hàng và công nợ phải thu.
 • Gồm các chứng từ:
        - Hóa đơn mua hàng trong nước
        - Hóa đơn mua hàng nhập khẩu 
        - Hóa đơn nhập mua – xuất thẳng 
        - Phiếu nhập chi phí mua hàng 
        - Phiếu thanh toán tạm ứng 
        - Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp 
 • Quản lý công nợ theo các đối tượng sau:
        - Theo khách hàng
        - Theo hóa đơn 
        - Theo hợp đồng 
 • Tự động phân bổ tiền trả nợ cho các hóa đơn.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử.
 • Hệ thống báo cáo:
        - Sổ chi tiết công nợ phải thu
        - Bảng cân đối phát sinh công nợ phải thu 
        - Sổ đối chiếu công nợ phải thu 
        - Bảng cân đối phát sinh công nợ phải thu 
        - Sổ chi tiết công nợ xuất hàng loạt ra Excel 
        - Báo cáo bán hàng 

5.Kế toán mua hàng, phải trả • Quản lý mua hàng và công nợ phải trả.
 • Gồm các chứng từ:
        - Hóa đơn bán hàng
        - Hóa đơn bán dịch vụ 
        - Phiếu nhập hàng bán bị trả lại 
 • Quản lý công nợ theo các đối tượng sau:
        - Theo khách hàng
        - Theo hóa đơn 
        - Theo hợp đồng 
 • Tự động phân bổ tiền thu nợ cho các hóa đơn.
 • Hệ thống báo cáo:
        - Sổ chi tiết công nợ phải trả
        - Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả 
        - Sổ đối chiếu công nợ phải trả 
        - Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả 
        - Sổ chi tiết công nợ xuất hàng loạt ra Excel 

6. Quản lý kho • Quản lý nhập, xuất kho, điều chuyển nội bộ.
 • Quản lý kho theo lô, hạn dùng.
 • Quản lý kho theo vị trí.
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính.
 • Quản lý hàng hóa theo định mức, tối đa, tối thiểu.
 • Gồm các chứng từ:
        - Phiếu nhập kho nội bộ
        - Phiếu xuất kho nội bộ 
        - Phiếu điều chuyển kho 
 • Các phương pháp tính giá vốn: 
        - Trung bình tháng
        - Đích danh
        - Nhập trước xuất trước
 • Hệ thống báo cáo:
        - Báo cáo hàng nhập
        - Báo cáo hàng xuất 
        - Tổng hợp nhập xuất tồn 
        - Cảnh báo hàng tồn tối đa 
        - Cảnh báo hàng tồn tối thiểu 
        - Báo cáo theo lô, hạn dùng, vị trí 

7.Dự ánQuản lý chi tiết công trình, dự án, vụ việc:

 • Quản lý chi tiết vật tư theo dự án
 • Quản lý công nợ theo dự án
 • Quản lý chi phí theo dự án
 • Quản lý lãi, lỗ theo dự án


8.Quản lý tài sản cố định • Quản lý chi tiết tài sản theo bộ phận, nguồn hình thành.
 • Chi phí khấu hao tài sản có thể phân bổ cho từng bộ phận, vụ việc.
 • Hệ thống báo cáo:
        - Báo cáo kiểm kê
        - Báo cáo tăng giảm tài sản 
        - Báo cáo khấu hao 

9.Kế toán công cụ dụng cụ • Quản lý chi tiết công cụ theo bộ phận, nguồn hình thành.
 • Chi phí khấu hao công cụ có thể phân bổ cho từng bộ phận, vụ việc.
 • Hệ thống báo cáo:
        - Báo cáo kiểm kê
        - Báo cáo tăng giảm công cụ 
        - Báo cáo khấu hao 

Các phân hệ mở rộng • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Quản lý bán lẻ
 • Quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương (HRM)
 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại