- Là phần mềm đáp phục vụ cho toàn bộ phòng ban cho doanh nghiệp, gồm tài chính, mua hàng, bán hàng, sản xuất, kho, nhân sự, hành chính...

- Sivip.web có sẵn các quy trình chuẩn, khi triển khai sẽ tùy chỉnh theo từng loại hình doanh nghiệp.

- Phần mềm đảm bảo tính tối ưu để đáp ứng số lượng người dùng nhiều và dữ liệu lớn.

- Phân quyền theo từng người sử dụng, từng màn hình nhập liệu.

- Dữ liệu hợp nhất tức thời.