- Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.

- Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.

- Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.

- Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất khẩu, xây dựng, sản xuất.

- Có thể vừa dùng phần mềm tài chính và quản trị song song, có chức năng kế thừa dữ liệu, không cần phải nhập lại chứng từ.


- Đánh số chứng từ tự động, in chứng từ hàng loạt tiết kiệm thời gian cho kế toán.

- Hổ trợ mẫu in thu, chi, nhập xuất theo A5, giúp tiết kiệm giấy và thời gian in.


- Tích hợp hóa đơn điện tử tự động không cần nhập liệu 2 lần.