Video hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tạo công ty mới
Hóa đơn điện tử
Phần mềm kế toán Sivip tích hợp hóa đơn điện tử M-Invoice
Phần mềm kế toán Sivip tích hợp hóa đơn điện tử BKAV
Phần mềm kế toán Sivip tích hợp hóa đơn điện tử AZ
Đầu kỳ
Vào số dư đầu kỳ các tài khoản
Vào số dư công nợ đầu kỳ
Vào tồn kho đầu kỳ
Danh mục
Danh mục tài khoản ngân hàng
Danh mục khách hàng
Chứng từ
Phiếu kế toán
Giấy báo có
Giấy báo nợ
Phiếu thu tiền mặt
Phiếu chi tiền mặt
Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán dịch vụ
Hóa đơn mua hàng trong nước
Hóa đơn mua hàng dịch vụ
Hóa đơn nhập mua - xuất thẳng
Phiếu nhập chi phí mua hàng
Cuối kỳ
Bút toán kết chuyển tự động
Khấu hao tài sản cố định
Phân bổ công cụ dụng cụ
Tiện ích
Tìm link đăng nhập Sivip.Web chỉ cần nhớ tên đăng nhập và mật khẩu
In nhiều chứng từ
Đánh số tự động chứng từ