Tính năng  • Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.
  • Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
  • Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.
  • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất khẩu, xây dựng, sản xuất để phục vụ giảng dạy.


Chính sách  • Cho phép tạo nhiều bộ số liệu để dạy học.
  • Cho phép giáo viên truy cập vào số liệu của học viên để chấm điểm, quản lý.
  • Số liệu được Sivip duy trì và bảo mật trong suốt quá trình giảng dạy.
  • Có thể sao lưu về máy cá nhân để dự phòng.
User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại