- Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.

- Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.

- Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.

- Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất khẩu, xây dựng, sản xuất để phục vụ giảng dạy.